Auktorisointi ISA

Auktorisointi ISA

Isännöinnin auktorisointi kehittyy

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry auktorisoi yrityksiä ja Auktorisoidun isännöintiyrityksen (ISA) tunnet ISA-tunnuksesta.

Ammattimaista isännöintiä tarvitsee Suomessa noin 50 000 asunto-osakeyhtiötä

Isännöitsijöiden Auktorisointi ISA ry perustettiin vuonna 1987. Sen taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen Isännöintiliitto. ISA edistää ammattimaista isännöintiä ja kiinteistöjen pitkäjänteistä ylläpitoa. ISA on auktorisoinut ja valvonut sekä määrätyt edellytykset täyttäviä isännöitsijöitä että isännöintiyhteisöjä.

Ammattimaisen isännöinnin merkitys ja palvelutuottajien yhteisövastuu korostuvat

Isännöintipalveluita hankkivien asunto-osakeyhtiön on entistä tärkeämpi varmistua sopimuskumppaninsa toiminnan kokonaislaadusta.

Auktorisointi on kilpailuvaltti isännöintialalla, jossa maine ja luotettavuus ovat avaintekijöitä. Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. ISA-auktorisointi voikin toimia esimerkiksi tarjouskilpailujen kriteerinä.

Auktorisointi antaa myös väylän yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen joka kolmas vuosi tekemä auditointi, joka antaa samalla yrityksille arvokasta, toiminnan kehittämiseen auttavaa tietoa.

Auktorisoituja  isännöintiyhteisöjä on tällä hetkellä noin 130.

ISA- laatukriteerit: vastuuta asiakkaista ja henkilöstöstä

ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä.

Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

ISA-yritys:

 1. noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita.
 2. sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn.
 3. auditoidaan säännöllisesti.
 4. noudattaa yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä/ryhmässä ja osoittaa tämän dokumentoimalla alla mainitut toimintatavat.

Ulkopuolinen auditointi tarkastaa yrityksen toimintatavat:

A. Kehittäminen on systemaattista

 • Asiakkaiden ja henkilökunnan suositteluindeksit mitataan ja niitä seurataan suunnitelman mukaan. Tieto analysoidaan ja sitä käytetään yrityksen, palveluiden ja toimintatapojen kehittämisessä.
 • ISA-yhteyshenkilö osallistuu vuosittain ISA-kehitystoimintaan.
 • Kaikilla isännöitsijöillä on isännöinnin ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

B. Yrityksessä on määritelty mitä, miten ja kenelle viestitään

 • yrityksen palveluista
 • ISA-auktorisoinnista
 • yrityksen omistajien, hallituksen ja työntekijöiden sidonnaisuudet.

C. Asiakasyhtiöiden hoitamiseen on määritelty prosessit, jotka on dokumentoitu ja perehdytetty henkilöstölle

 • uuden asiakkaan vastaanottaminen
 • asiakkaan luovuttaminen
 • omaisuuden hoitaminen
 • talouden ja hallinnon hoitaminen
 • hankintojen hoitaminen
 • asukas- ja osakaspalvelu
 • reklamaatioiden käsittely

D. Yrityksessä on tunnistettu seuraavat asiat, dokumentoitu näihin liittyvät toimintatavat ja käsitelty ne henkilöstön kanssa

 • Palveluiden sisältö ja palvelulupaus
 • Johtamiskäytännöt (mm. strategia, kehityskeskustelut, palkitsemiskäytännöt)
 • Työnantajavastuut (mm. perehdytys, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi)
 • Ympäristövastuut (yrityksen ja asiakkaisiin liittyvät)
 • Yrityksen riskit (mm. vastuuvakuutukset, ammattimainen tilintarkastus)
 • Hyvän isännöintitavan – Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi, uudelleen auditointi ja jatkuva seuranta
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan vastuuvakuutus
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

Lisäksi vaatimuksia asetetaan mm. seuraaville alueille:

 • resurssit
 • kokemus
 • koulutustaso
 • talous
 • vastuuvakuutukset
 • toimintatavat ja toiminnan dokumentointi
 • laadun varmistaminen ja mittaaminen
 • hankintamenettelyt
 • viestintä

Lähde: Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki