Yleiset järjestysmääräykset

Yleiset järjestysmääräykset taloyhtiössä

Sen lisäksi mitä lait, asetukset, yhtiöjärjestys sekä 1.10.2003 voimaantullut järjestyslaki määrää on taloyhtiöihin yleensä hyväksytty yhtiökokouksessa asumisviihtyvyyden turvaamiseksi järjestysmääräykset. Taloyhtiön omat järjestysmääräykset voivat erota jäljempänä mainitusta.

Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Jokaisen on huolehdittava myös siitä, että heidän vieraansa noudattavat talon järjestysmääräyksiä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina sovittuina aikoina. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava ovien uudestaan lukkiutumisesta.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja noudatettava siisteyttä. Tupakointi ja turha oleskelu yhteisissä tiloissa on kiellettyä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaroita ei voi säilyttää porraskäytävissä eikä varastotilojen käytävillä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen on sallittua vain yhtiön luvalla.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä muita asukkaita. Erityisesti klo 22-07 välillä on vältettävä melua sekä muuta yörauhaa häiritsevää äänekästä toimintaa.  Huoneistoissa, parvekkeilla tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa muulloinkaan harjoittaa sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän, hajun tai muun sellaisen johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin ja mahdollinen väliovi on pidettävä suljettuna.

Parveke

Asukkaan tulee huolehtia myös parvekkeen siisteydestä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa tai grillata eikä ruokkia eläimiä. Kukka-astiat on parvekkeilla sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Parveketilaan tai vastaavaan ei saa kerätä ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa eikä parvekkeelta saa heittää tupakantumppeja tai muuta tavaraa. Antennien yms. asentaminen on sallittua vain yhtiön luvalla. Mattojen tuuletus ja puistaminen on parvekkeella ehdottomasti kielletty.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta, esimerkiksi huoneistoa remontoitaessa, vastaavat aina asukkaat itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvoilla ei saa tarpeettomasti ajaa piha-alueella. Auton tarpeeton joutokäynti ja pysäköinti pelastustiealueelle on kiellettyä. Polkupyörät on sijoitettava niille varatuille paikoille.

Ulkoalueet

Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä eikä pihan istutuksia, nurmikkoa, pihakalusteita tai leikkivälineitä saa vahingoittaa.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuissa paikoissa.

Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittua huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella, huoneistopihoilla sekä niille varatuilla paikoilla.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ja huoneistopihojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä talossa asioivia muita henkilöitä. Lemmikkieläimet eivät saa liata rakennusta, tonttia tai talon yhteisiä tiloja. Eläinten ulkoiluttaminen on kiellettyä ilman valvojaa piha-alueella sekä lasten leikkeihin varatuilla paikoilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

Asukkaan ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistössä tai huoneistoissa havaituista vioista tai uhkaavista tilanteista esim. vesivuodoista tai putki- ja johtovaurioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhuoltoyhtiölle tai isännöitsijälle.

Huoneistojen remontointi

Melua tai häiriötä aiheuttavista huoneiston muutos- tai korjaustöistä on ilmoitettava etukäteen naapureille ja yhtiön ilmoitustaululla. Työt on tehtävä arkisin klo 08-20 välisenä aikana.

Porras- ja muut yleiset tilat on pidettävä siistinä ja yleistilojen erillisestä maksullisesta siistimisestä voi sopia erikseen taloyhtiön siivoojan kanssa. Mikäli huoneistoremontista mahdollisesti aiheutuvia jälkiä ei siivota taloyhtiön yleisissä tiloissa saman päivän aikana, on taloyhtiö oikeutettu veloittamaan osakasta/aiheuttajaa aiheutuneista kuluista, jollei toisin ole sovittu.

Muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kiinteistöhuoltoyhtiölle tai yhtiön edustajalle.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Auktorisointi

Muutto-ohje

Asunto-osakeyhtiölaki